Må finne ny finansiering av gjenbruksordningen for asfalt - ellers blir den avviklet

KFA_1_2.jpg

Kontrollordningen For Asfaltgjenvinning, KFA, har i over tjue år arbeidet for at all returasfalt skal bli benyttet på best mulig måte. For å kunne drive denne viktige jobben videre må organisasjonen ha på plass en ny finansieringsordning i løpet av 2024. Vi håper at de offentlige byggherrene vil bidra til fortsatt drift.

Av styreleder i KFA, Knut Li, NCC Industry AS og Roar Telle, Veiteknisk Institutt

KFA ble opprettet i 2001 av Norsk Asfaltforening for at bransjen skulle ta ansvar for returasfalt på en tilfredsstillende måte og for å unngå at asfalt havnet på «villfyllinger».
Gjennom KFA har asfaltbransjen hatt god kontakt med miljømyndighetene og medvirket til at det nå er over 250 godkjente mottak for returasfalt rundt om i landet. Flere Statsforvaltere krever at mottakene er registrert hos KFA. KFA rapporterer hvert år mengder innsamlet og anvendt returasfalt til bransjen og miljømyndighetene. Asfalt er 100 % resirkulerbar og KFA arbeider for at resirkulert asfalt går tilbake i produksjon av ny asfalt. Bruk av resirkulert asfalt gir et godt bidrag til lavere utslipp av klimagasser fra produksjon av asfalt.

 

KFA er i dag en egen organisasjon og styret har representasjon fra asfaltprodusenter, EBA, Statens vegvesen, Nye Veier, fylkeskommuner, kommuner og Norsk Asfaltforening.  KFA blir driftet av Veiteknisk Institutt på oppdrag fra styret. KFA har ingen ansatte.

 

KFA initierer og medvirker til forsøksvirksomhet for å øke kompetansen der det er behov. Forsøksvirksomheten, både laboratorietester og feltforsøk, ga blant annet grunnlag for de endringer som er gjort i regelverket i vegnormalene, Statens vegvesens håndbok N200 Vegbygging. Arbeid utført i KFA har medført større sikkerhet i bruk av resirkulert asfalt slik at større andeler resirkulert asfalt kan benyttes i produksjon av ny asfalt.
 

Fram til og med 2021 har driften av KFA vært finansiert av et gebyr på bitumen til veiformål. Det har vært en frivillig ordning som har fungert godt i tjue år, men den forutsetter at alle deltar. Nå er ikke dette lenger tilfellet og det må derfor etableres en ny finansieringsordning hvis driften skal kunne videreføres. Alternativet er en styrt avvikling av KFA. Vi håper derfor at byggherrene kan bidra med en krone per tonn asfalt som blir utlyst i asfaltkontrakter. På lengere sikt er det et ønske om å komme tilbake til tidligere ordning som omfatter et gebyr på all produsert asfalt eller bitumen til asfaltproduksjon. De fleste asfaltprodusenter er positive til en slik ordning.


Styret i KFA mener bestemt at det fortsatt er behov for det arbeidet KFA utfører, både rapportering, informasjon og forsøksvirksomhet. Økt oppmerksomhet om klimagassreduksjon og sirkulær økonomi tilsier at resirkulerte materialer benyttes i større grad enn tidligere, for eksempel gravemasser og slagg. Styret har vedtatt at KFA i framtiden også skal omfatte bruken av andre resirkulerte materialer i asfalt, i tillegg til resirkulering av asfalten. Med en økt oppmerksomhet på en sirkulær byggenæring og reduksjon i klimagassutslipp vil det være behov for å teste ulike materialer i produksjon av asfalt. Forsvarlig bruk av resirkulerte materialer tar hensyn til produktkvalitet, arbeidsmiljø og klimagassutslipp og sikrer at asfalten i framtiden er resirkulerbar.

 

KFA er et bransjesamarbeid. Det er mange utfordringer som venter asfaltbransjen i årene som kommer når det gjelder resirkulering av materialer og vi håper KFA kan være med å løse disse utfordringene.


Den Norske ordningen er presentert på flere internasjonale arenaer. Flere land viser stor interesse for konseptet.

 

alt

Roar Telle i Veiteknisk Institutt og styreleder for Kontrollordningen for Asfaltgjenvinning, Knut Li fra NCC Industry AS, viser fram den første femkroningen som ble innbetalt til ordningen av Statoil i 2001.