Vedtekter

VEDTEKTER

Foreningen KFA (Kontrollordningen for Asfaltgjenvinning)

                                              

 

§ 1    Navn

Foreningens navn er Foreningen KFA.

 

§ 2     Foreningens forretningskontor er i Bærum.

 

§ 3    Foreningens formål

Foreningen skal sikre en bærekraftig utvikling av gjenbruk av asfalt i Norge og

motvirke at brukt asfalt blir behandlet som avfall.

Foreningen skal ajourføre oversikt over alle mellomlagre for returasfalt i Norge.

Foreningen skal utarbeide miljøregnskap for gjenbruk og gjenvinning av asfalt i

Norge. Foreningen skal føre lagerregnskap for mellomlagre av asfalt generelt og pr.

mellomlagerplass spesielt.

 

Foreningen skal arbeide for oppfylling av Forurensningslovens § 2 pkt. 4. Sitat:

Avfall skal tas hånd om slik at det blir minst mulig til skade og ulempe. Det skal

gjenvinnes der dette ut fra en avveining av miljøhensyn, ressurshensyn og økonomiske

forhold er berettiget.

 

Foreningen skal ikke ha erverv som formål. Foreningens drift finansieres gjennom et

gjenvinningsgebyr på bitumen. Gjenvinningsgebyret tilpasses formålet og skal i sin helhet gå til finansiering av det vedtektsbestemte formål.

 

 

§ 4    Medlemmer

Foreningens medlemmer er Statens vegvesen (2 representanter, fortrinnsvis 1 fra teknologisiden og 1 fra styringssiden), Norsk Asfaltforening (2 representanter, fortrinnsvis 1 fra entreprenørsiden), EBA Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (2 representanter, minimum 1 fra entreprenørsiden) og oljeselskapene som leverer bindemiddel til det norske asfaltmarkedet (1 representant).

 

§ 5    Styret

Foreningens virksomhet ledes av et styre på 7 medlemmer. Styret velges av årsmøtet.

Styrets medlemmer velges for en periode på to år (unntatt Norsk Asfaltforening som velger representanter kun for ett år av gangen). For de representanter som velges for 2 år er halvparten på valg hvert år. Styrets leder velges av styrets medlemmer for 2 år av gangen og velges på årsmøtet. Ingen kan være styreleder i mer enn to sammenhengende perioder (4 år).

 

Styret er beslutningsdyktig når styrets leder og to styremedlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme.

Det skal avholdes styremøte minst 4 ganger i året. Det skal føres protokoll over styrets forhandlinger.

 

§ 6    Styrets funksjoner

Under sin ledelse av foreningens virksomhet skal styret:

1.    Påse at årsmøtets beslutninger blir gjennomført.

2.    Forvalte foreningens midler og fremlegge revidert regnskap og årsberetning på årsmøtet.

3.    Påse at vedtektenes § 3 blir lagt til grunn for arbeidet som utføres. 

4.    Innkalle til og gjennomføre ordinært og eventuelt ekstraordinært årsmøte.

5.    Utarbeide budsjett og bestemme gjenvinningsgebyrets størrelse for det kommende år.

 

           

§ 7    Årsmøtet

Årsmøtet er foreningens høyeste organ.

Ordinært årsmøte skal avholdes en gang i året, senest innen utgangen av mai måned.

Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret treffer beslutning om det eller når minst 1/3 av medlemmene krever det.

Årsmøtet innkalles av styrets leder ved skriftlig melding til alle medlemmene med minst 3 ukers varsel for ordinær årsmøte, og minst 1 ukes varsel for ekstraordinært årsmøte. Tid og sted bestemmes av styret.

Årsmøtet ledes av styrets leder som dog i sitt sted kan utpeke en annen dirigent.

Hvert medlemhar én (1) stemme.

Et medlemkan avgi stemme ved fullmektig etter skriftlig fullmakt, som må fremlegges på årsmøtet.

Årsmøtets beslutninger treffes ved simpelt flertall av de avgitte stemmer med mindre noe annet følger av vedtektene.

Det skal føres protokoll over årsmøtets forhandlinger. Årsmøtet velger en av møtedeltagerne til å undertegne protokollen sammen med styrets leder.

 

 

§ 8    Årsmøtets plikter

            Årsmøtet skal behandle:

            a) Godkjenning av innkalling og saksliste

            b) Registrering av fremmøtte og innkomne fullmakter

            c) Styrets årsberetning for foregående år

            d) Revidert regnskap for foregående år

            e) Valg av styre og styreleder etter eiernes innstilling

            f) Valg etter innstilling fra styret

                 1. Valg av revisor

            g) Saker som styret ønsker å forelegge årsmøtet

            h) Innkomne forslag

 

            Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle de saker som er nevnt i innkallingen.

 

§ 9    Vedtektsendringer

Nærværende vedtekter kan bare endres ved beslutning på årsmøtet med 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

 

§ 10 Oppløsning

            Eventuell oppløsning av foreningen må skje ved beslutning på årsmøtet eller        ekstraordinært årsmøte. Det kreves minimum 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

            Foreningens midler skal gå til virksomhet i tråd med KFA’s formål.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtektene opprinnelig vedtatt 12. juni 2006.

 

            Høvik, 5.4.2011/EW

            Høvik, 6.5 2011, rettet

            Høvik, 6.6 2013, rettet

            Høvik, 3.6.2014, rettet

            Høvik, 26.5.2016, rettet