Vedtekter

VEDTEKTER

Foreningen KFA (Kontrollordningen for Asfaltgjenvinning)

                                              

§ 1    Navn

Foreningens navn er Foreningen KFA.

 

§ 2     Foreningens forretningskontor er i Bærum.

 

§ 3    Foreningens formål

Foreningen skal arbeide for at all returasfalt benyttes som råvare i asfaltproduksjon. Foreningen skal arbeide for forsvarlig bruk av andre resirkulerte produkter i asfaltproduksjon, som for eksempel industriavfall og gravemasser. Forsvarlig bruk tar hensyn til produktkvalitet, arbeidsmiljø, klimagassutslipp og at asfalten i framtiden er resirkulerbar.

 

Foreningen skal ajourføre oversikt over alle mellomlagre for returasfalt i Norge.

Foreningen skal utarbeide en årlig rapport for gjenbruk og gjenvinning av asfalt i Norge. Foreningen skal føre lagerregnskap for mellomlagre av asfalt generelt og pr. mellomlagerplass spesielt.

 

Foreningen skal arbeide for oppfylling av Forurensningslovens § 2 pkt. 4. Sitat:

Avfall skal tas hånd om slik at det blir minst mulig til skade og ulempe. Det skal gjenvinnes der dette ut fra en avveining av miljøhensyn, ressurshensyn og økonomiske forhold er berettiget.

 

Foreningen skal ikke ha erverv som formål.

 

 

§ 4    Medlemmer

Foreningens medlemmer er: Statens vegvesen, Fylkeskommuner, Kommuner, Nye Veier, EBA - Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg, Asfaltprodusenter, Mottakere av returasfalt, NA - Norsk Asfaltforening.

 

 

§ 5    Styret

Foreningens virksomhet ledes av et styre på 9 medlemmer. Medlemmene utpeker styrerepresentanter i henhold til:

 

Medlem

Antall styrerepresentanter

Utpekes av

Statens vegvesen

1

Statens vegvesen

Fylkene

1

Kommunenes Sentralforbund

Kommunene

1

Kommunenes Sentralforbund

Nye Veier AS

1

Nye Veier AS

EBA

1

EBA Asfaltutvalg

Asfaltprodusentene

1

EBA Asfaltutvalg

Mottak av returasfalt

1

EBA Asfaltutvalg

Norsk Asfaltforening

1

Norsk Asfaltforening

 

 

Styrets medlemmer velges for en periode på to år. For de representanter som velges for 2 år er halvparten på valg hvert år. Styrets leder og nestleder velges av styrets medlemmer for 2 år av gangen og velges på årsmøtet. Leder og nestleder skal representere hver sin side av bransjen. Hvis leder er fra entreprenørsiden, skal nestleder representere bestillersiden.

Ingen kan være styreleder i mer enn to sammenhengende perioder (4 år).

 

Styret er beslutningsdyktig når styrets leder eller nestleder og fire styremedlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme.

Det skal avholdes styremøte minst 4 ganger i året. Det skal føres protokoll over styrets forhandlinger.

 

§ 6    Styrets funksjoner

Under sin ledelse av foreningens virksomhet skal styret:

1.    Påse at årsmøtets beslutninger blir gjennomført.

2.    Forvalte foreningens midler og fremlegge revidert regnskap og årsberetning på årsmøtet.

3.    Påse at vedtektenes § 3 blir lagt til grunn for arbeidet som utføres. 

4.    Innkalle til og gjennomføre ordinært og eventuelt ekstraordinært årsmøte.

5.    Utarbeide plan og budsjett for KFA og bestemme gjenvinningsgebyrets størrelse for det kommende år.

 

           

§ 7    Årsmøtet

Årsmøtet er foreningens høyeste organ. Styret for KFA utgjør foreningens årsmøte.

Ordinært årsmøte skal avholdes en gang i året, senest innen utgangen av mai måned.

Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret treffer beslutning om det eller når minst 1/3 av medlemmene krever det.

Årsmøtet innkalles av styrets leder eller nestleder ved leders fravær ved skriftlig melding til alle medlemmene med minst 3 ukers varsel for ordinært årsmøte, og minst 1 ukes varsel for ekstraordinært årsmøte. Tid og sted bestemmes av styret.

Årsmøtet ledes av styrets leder som dog i sitt sted kan utpeke en annen dirigent.

Hver styrerepresentant har én (1) stemme. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme.

En styrerepresentant kan avgi stemme ved fullmektig etter skriftlig fullmakt, som må fremlegges på årsmøtet.

Årsmøtets beslutninger treffes ved simpelt flertall av de avgitte stemmer med mindre noe annet følger av vedtektene. Årsmøtet er beslutningsdyktig når styrets leder eller nestleder og fire styremedlemmer er til stede eller har avgitt fullmakt.

Det skal føres protokoll over årsmøtets forhandlinger. Årsmøtet velger en av møtedeltagerne til å undertegne protokollen sammen med styrets leder.

 

 

 

§ 8    Årsmøtets plikter

            Årsmøtet skal behandle:

            a) Godkjenning av innkalling og saksliste

            b) Registrering av fremmøtte og innkomne fullmakter

            c) Styrets årsberetning for foregående år

            d) Revidert regnskap for foregående år

            e) Valg av styreleder og nestleder

            f) Valg etter innstilling fra styret

                 1. Valg av revisor

            g) Saker som styret ønsker å forelegge årsmøtet

            h) Innkomne forslag

 

Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle de saker som er nevnt i innkallingen.

 

§ 9    Vedtektsendringer

Nærværende vedtekter kan bare endres ved beslutning på årsmøtet med 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

 

§ 10 Oppløsning

Eventuell oppløsning av foreningen må skje ved beslutning på årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte. Det kreves minimum 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

Foreningens midler skal gå til virksomhet i tråd med KFA’s formål.

 

Vedtektene opprinnelig vedtatt 12. juni 2006.

 

Høvik, 5.4.2011/EW

Høvik, 6.5 2011, rettet

Høvik, 6.6 2013, rettet

Høvik, 3.6.2014, rettet

Høvik, 26.5.2016, rettet

Majorstuen, 19.05 2020, endring årsmøte KFA.
Majorstuen, 23.05.2023, endring årsmøte KFA.