Generelt om KFA

‘Kontrollordningen For Asfaltgjenvinning’, KFA, ble iverksatt 1. januar 2001. KFA ble opprinnelig styrt av Norsk Asfaltforening (NA) på vegne av hele asfaltbransjen, både produsenter og kjøpere av asfalt. KFA er siden 20. juni 2006 vært etablert som en egen forening, med eget styre og eget organisasjonsnummer. KFA har ingen ansatte. KFA er en frivillig ordning. KFA er ingen kontrollenhet og har heller ikke noen myndighet.

Klikk på linken for en presentasjon av KFA og beskrivelse av noen aktiviteter.

Målet for kontrollordningen var å oppnå 80 % asfaltgjenvinning av all årlig generert returasfalt (fresemasse, asfaltflak fra graving i veg og vrakmasse) i Norge. Dette ble oppnådd allerede etter 2 år.

KFA’s aktiviteter er bl.a.:

  • Informere vegeiere, produsenter av asfalt og entreprenører om ordningen

  • Skaffe oversikt over alle mellomlagre for mottak av returasfalt

  • Promotere opprettelse av nye mellomlagre, gi konkrete råd ved etablering av mellomlagre

  • Promotere gjenbruk av returasfalt og spre kunnskap om ulik bruk av returasfalt

  • Gi konkrete råd til anvendelse av returasfalt på konkrete prosjekter

  • Følge opp prosjekter for dokumentasjon av effektene ved bruk av returasfalt

  • Tilbyr gratis testing av asfalt på mellomlager hvert 3 år for eventuelt innhold av tjæreholdig asfalt. Eier må selv ordne og betale for forsendelse av prøver

  • Sette opp årlig miljøregnskap på landsbasis gjennom utgivelse av årsrapporten

  • Rapportere miljøregnskapet (årsrapporten) til eiere av mellomlagre, etater og berørte myndigheter

I utgangspunktet er de overnevnte tjenestene fra KFA gratis.

En forutsetning for at ordningen skal fungere er at alle vegeiere krever at returasfalt blir levert til godkjent mellomlager, da kommer minst mulig returasfalt på avveie og inn i kretsløpet. Det er også helt avgjørende at eiere av mellomlagre er villige til å innrapportere årlig mottak og forbruk/salg av returasfalt pr mellomlager.

Levering av returasfalt til deponi bør unngås da returasfalt i utgangspunktet er velegnet for gjenbruk. I utgangspunktet bør kun tjæreholdig asfalt eller annen forurenset asfalt leveres på deponi. Levering til deponi er kostbart.

Kontrollordningen For Asfaltgjenvinning finansieres ved et gebyr på bitumen som anvendes til vegformål på kr. 7,- pr tonn fra og med 01.01.2018. Bindemiddelleverandørene har inngått avtale med KFA om innkreving av dette gebyret. KFA har gitt Veiteknisk Institutt i oppdrag å gjennomføre det praktiske arbeidet med kontrollordningen.

KFA tar gjerne imot forslag til prosjekter eller tiltak med gjenbruk av asfalt av ulik art for omtale, assistanse, etablering eller oppfølging av referansestrekninger eller materialtesting.

KFA kan også komme på besøk til bedrifter eller offentlige myndigheter for å informere om kontrollordningen eller gi råd knyttet til konkrete veiprosjekter med planlagt gjenbruk av asfalt.

All kunnskap som tilkommer KFA og alle rapporter som utarbeides i regi av KFA vil i utgangspunktet bli gjort tilgjengelig for hele vegmiljøet.