Opprettelse av mellomlager

altKFA har sendt forespørsel til Miljødirektoratet om regler for godkjenning av mellomlagre for returasfalt. De har endret seg over tid, men regelen er nå at søknad alltid skal sendes Statsforvalterens miljøvernavdeling (tidligere Fylkesmannen). Kopi av søknaden bør sendes den aktuelle kommune.

Siden det kan være ulik praksis fra fylke til fylke vil KFA anbefale at man ved etablering av mottak for returasfalt foretar en henvendelse til Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) på forhånd, men ut fra nåværende lover og regler samt den praksis som foreligger, så gjelder i grove trekk følgende:

Mellomlagre som mottar returasfalt (uten tjæreforbindelser) må godkjennes av offentlig myndighet (Statsforvalterens miljøvernavdeling). I alle etablerte og godkjente virksomheter slik som asfaltverk, grus- og pukkverk, gjenvinningsanlegg og deponi vil det normalt være enkelt å få godkjennelse, da myndighetenes målsetning er å oppnå så høy gjenvinning som mulig.

Ovennevnte forutsetter at man har et system eller metode for å kontrollere at returasfalten som mottas ikke inneholder tjæreprodukter.

Se eksempel på søknad