KFA EV16 Kløfta RA m PMB.JPG

Ny rapport om forhøyet tilsetting av RA med PMB i PMB

Kontrollordningen For Asfaltgjenvinning

Kontrollordningen For Asfaltgjenvinning (KFA) er en frivillig bransjeordning som skal holde et årlig nasjonalt miljøregnskap med hvor stor del av returasfalt (oppgravd, oppfrest asfalt og vrakmasser) som genereres og gjenbrukes, samt fremme mest mulig gjenbruk av asfalt. KFA har ingen myndighet og er ingen kontrollinstans. Det er statsforvalteren (tidligere fylkesmannen) som godkjenner etablering av mellomlagre og setter vilkår for slike tillatelser.

Returasfalt er en materialressurs som kan og bør gjenbrukes. Gjenbruk av returasfalt er både økonomisk og miljømessig riktig. Asfaltflak i ubearbeidet form er ifølge deponiforskriften et avfall og skal ikke dumpes i fyllinger eller brukes som fyllmasse. Valget står mellom levering av returasfalt på et godkjent mellomlager eller deponering (som betyr høye avgifter). På mellomlagrene kan asfaltflak som ikke er forurenset knuses til asfaltgranulat og er dermed ikke lenger et avfall, men en byggevare og omfattes ikke lenger av forskriften. Asfaltgranulat og fresemasse kan gjenbrukes på ulike måter; som tilslag i varmprodusert asfalt på fabrikk, tilslag i kaldblandet asfalt (på fabrikk eller ute på veg) eller som ubundet materiale (f.eks. ved bankettoppfylling, forkilingsmasse og avrettingsmasse på pukk- og bærelag, midlertidige anleggsveger, skogsveger, utlegging av nytt bærelag av asfaltgranulat på grusveger før legging av et asfaltlag).

KFA gir råd og veiledning ved etablering av mellomlagre samt ved utforming av søknad til statsforvalteren (tidligere fylkesmannen). KFA har også utarbeidet en veileder i gjenbruk av asfalt og annet info-materiell. KFA dokumenterer og rapporterer også erfaringer på veg-prosjekter der gjenbruk av returasfalt benyttes.