Andre

KFA-ordningen har utarbeidet en del rapporter/veiledninger i egen regi og ved hjelp av eksterne konsulenter.

Rapport fra forsøk bussveien

Bussveien er en bussveitrasé mellom Stavanger og Sandnes. Prosjektet ble startet av Statens vegvesen og er en del av et overordnet prosjekt, KraKK, Krav til klimakutt i konkurransegrunnlaget. Prosjektet Bussveien ble overtatt av Rogaland fylkeskommune.

Hovedhensikten med prosjektet er å undersøke om høyere gjenbruksandeler gir redusert dekkelevetid. Høyere gjenbruksandeler gir reduksjon i klimagassutslipp ved produksjon av asfalt. Effekten av klimagassutslippet forutsetter at asfaltdekkets levetid ikke blir påvirket i vesentlig grad. Det er klimagassutslipp per leveår som må vurderes.

 

Sluttrapport fra forsøk med ulike mengder RA med PMB gjenbrukt i masser med PMB - EV16 Kløfta - Nybakk 2016

Statens vegvesen har i N200 en øvre grense på 10 % tilsetning av RA i masser med PMB. Tidligere forsøk viser at den negative effekten av uttynningen av polymeren i PMB som skjer ved tilsetting av mere en 10-15 % umodifisert RA er reell. For å få svar på om PMB-masser vil tåle en større tilsetting av RA med PMB initierte KFA i 2016  et prosjekt i samarbeide med Statens vegvesen, Region øst. I prosjektet ble det undersøkt hvor stor effekt en varm tilsetning på henholdsvis 10 %, 20 % og 30 % polymermodifisert asfaltgranulat ville gi i PMB-masser. I tillegg ble det testet 10 % kald tilsetning av RA med PMB. Rapporten beskriver utførelsen av forsøket og resultatet av testing som ble utført i forbindelse med dekkeleggingen og oppfølging i etterkant.

 

Rapport fra feltforsøk med komprimering av Ak som forkiling

Platebelastning benyttes til sluttdokumentasjon på øverste mekanisk stabiliserte lag i overbygningen. Metoden gir et mål på underlagets stivhet (E-verdier) og om lagene har fått tilstrekkelig komprimering (E2/E1-verdien). Spesielt ved forkiling av kult forsterkningslag med Ak er det problem med å tilfredsstille kravet til E2/E1-verdien. Kontrollordningen for asfaltgjenvinning, KFA, tok kontakt med Statens vegvesen for å arrangere et feltforsøk hvor komprimering av og platebelastning på forkiling med Ak ble utført under kontrollerte betingelser. Feiring Bruk ble kontaktet for egnet areal til feltforsøk. Pon Equipment ble kontaktet for planlegging og utførelse av komprimering.

Sluttrapport fra forsøk for å dokumentere effekten av tilsetting av rejuvenatorer (foryngelsesmidler) ved høye andeler med resirkulert asfalt i normerte massetyper.

Statens vegvesens rapport 734 omhandler forsøk for å dokumentere effekten av rejuvenatorer, dvs produkter med lav viskositet som ved forholdsvis lav tilsetning myker opp aldret bitumen og gjenoppretter egenskapene til nytt bitumen. Bruk av rejuvenatorer til resirkulert asfalt gjør det mulig å øke gjenbruksprosenten til verksprodusert asfaltmasse.
Høy gjenbruksprosent i høyverdige asfaltmasser er god økonomi og bidrar til reduserte klimagassutslipp.

Sammenstilling og rapportering av utførelse og undersøkelser i forbindelse med forsøkstrekninger ved utbedring og forsterkning av Dyrskuevegen - Kløfta

I forbindelse med at Dyrskuevegen på Kløfta skulle dekkefornyes i 2019 inngikk Ullensaker kommune og KFA en avtale om å gjennomføre et feltforsøk med forsterkning av vei med asfaltgranulat i kombinasjon med geonett til stabiliseringsformål. Veien hadde varierende skader fra sprekker, krakelering og store deformasjoner.

Sluttrapport fra forsøk med ulike mengder umodifisert gjenbruk i masser med PMB - EV6 Kløfta 2014

Statens vegvesen har tidligere ikke godtatt tilsetting av resirkulert asfalt i masser med PMB av frykt for at det umodifiserte bindemidlet i den resirkulerte asfalten skulle redusere den ønskede effekten av PMB. KFA initierte derfor i 2014 et prosjekt i samarbeide med Statens vegvesen, Region øst, for å se hvor stor effekt en tilsetning på henholdsvis 10 % og 15 % umodifisert asfaltgranulat ville gi i PMB-masser. Rapporten beskriver utførelsen av forsøket og resultatet av testing som ble utført i forbindelse med dekkeleggingen og oppfølging i etterkant.

Rapporten inneholder notater fra en studietur i KFA-regi til Nederland og Tyskland i september 2017 for å få informasjon om hvilken praksis og erfaring de har med produksjon av asfalt med høy gjenbruksandel (> 50 %). Både entreprenører og veimyndigheter ble besøkt.

Veilederen er ment å være et hjelpemiddel for alle som er involvert i gjenbruk av asfalt på en eller annen måte; mottakere av returasfalt, stat, fylkeskommune og kommune, rådgivere, produsenter, entreprenører og andre brukere av asfaltgranulat.

Norsas AS gjennomførte en evaluering av KFA-ordningen når den var 5 år gammel i 2005. Målsetningen var å skaffe til veie en grundig og uavhengig vurdering av hvordan ordningen har fungert, bl.a. med hensyn til informasjonsarbeid, brukernes tilfredshet, ordningens organisering og måloppnåelse. Rapporten inneholder også vurderinger av hvilke områder KFA bør fokuseres på i fremtiden.

En enkel spørreundersøkelse vedrørende gjenbruk av asfalt ble gjennomført ovenfor landets 50 største kommuner i 2005. Resultatet er meget positivt idet alle som har svart vil bruke eller vurdere å bruke asfaltgjenbruk i fremtiden.

Etter et møte mellom KFA og Klif (tidligere SFT nå Miljødirektoratet) i juli 2009 ble en enige om at KFA skulle gjennomføre et litteraturstudium for å presentere nasjonal og internasjonal kunnskap og dokumentasjon omkring A) utlekkingsverdier (målt på laboratorieprøver og i felt), B) forurensningspotensialer og C) utslippskonsekvenser fra lagring og bruk av returasfalt.
Litteraturstudiet er avgrenset til eventuelle miljøpåvirkninger fra returasfalt knyttet til avrenning av PAH, PCB og tungmetaller med hovedvekt på PAH.

Hensikten med denne veilederen er å gi informasjon til produsenter av asfalt om regelverk og bestemmelser som gjelder for bruk av asfaltgranulat i produksjon av ny asfaltmasse. Disse kravene er beskrevet i NS-EN 13108-serien, Statens vegvesen håndbok N 200 og i Statens vegvesens konkurransegrunnlag for 2016.

Olga Mirochnikova har i sin masteroppgave fulgt opp forsøk med tilsetning av ulike mengder umodifisert asfaltgranulat i varmblandet asfalt med PMB-bindemiddel. Hensikten har vært å se hvor mye asfaltgranulat med umodifisert bitumen som kan tilsettes i en ny masse med PMB før det går ut over egenskapene. Prosjektet var initiert av KFA og asfaltarbeidene ble utført i 2014. Vedleggene til raporten (2 MB) ligger i egen lenke.