Linker

Norsk Asfaltforening (NA)

Norsk forening for både bestillere og produsenter av asfalt. Formell oppdragsgiver for KFA-ordningen. Inneholder link til KFAs hjemmesider og bl.a. info om konferanser, studietur m.m.

Hovedside: www.norskasfaltforening.no

 

Veiteknisk Institutt

Asfaltfaglig institutt som utfører oppdrag og arrangerer kurs for sine medlemmer som er bestillere, konsulenter og produsenter. Drifter KFA-ordningen på oppdrag fra Norsk Asfaltforening. Inneholder link til KFAs hjemmesider og bl.a. info om konferanser, studietur m.m.

Hovedside: www.veiteknisk.no

 

Statens vegvesen

Her gjengis et utvalg av referanser som kan være av interesse. Her finnes blant annet et ‘bibliotek’ der en kan søke etter referanser norske og internasjonale referanser med bruk av utvalgte søkeord.

Ellers inneholder normalene ‘Vegbygging’ som beskriver muligheter for anvendelse av gjenbruksasfalt, tilhørende materialkrav og krav til dokumentasjon.

Håndbok N200, Vegbygging

Hovedside: www.vegvesen.no

 

Gjenbruksprosjektet i Statens vegvesen

Formålet med prosjektet er å legge forholdene til rette for bruk av resirkulerte materialer til vegbygging. Prosjektet ledes av Teknologiavdelingen /Veg- og trafikkfaglig senter i Vegdirektoratet og det har gitt ut en del rapporter som kan bestilles fra Vegdirektoratet eller lastes ned fra hjemmesiden.

Hovedside: www.vegvesen.no/Fag/Teknologi/Vegteknologi/Gjenbruk/om-gjenbruksprosjektet

Miljødirektoratet

Her finner du relevant regelverk og publikasjoner mhp håndtering, mellomlagring og eventuelt deponering av gjenbruksasfalt.

Hovedside: www.miljodirektoratet.no

 

Väg- och transportforskningsinstitutet, VTI, Sverige

Veg- og trafikkfaglig informasjon, også oversikt over rapporter som omhandler gjenbruk. Mye stoff er nedlastbart.

Hovedside: www.vti.se

 

Trafikverket, Sverige

Veg- og trafikkfaglig informasjon, også oversikt over håndbøker, veiledninger og rapporter som omhandler gjenbruk. Mange nedlastbare. Se f.eks. "Handbok för återvinning av asfalt", Publikation 2004:91

Hovedside: www.trafikverket.se

 

Vejdirektoratet - Danmark

Veg- og trafikkfaglig informasjon, også oversikt over håndbøker, veiledninger og rapporter, noen nedlastbare.

Hovedside: www.vd.dk

 

Nordisk Vegteknisk Forbund (NVF)

Veg- og trafikkfaglig informasjon, rapportoversikt. Går du inn på linken kommer du til NVF Belegningsutvalgets hjemmeside. Her finnes det relevant asfaltinformasjon bl.a. i form av innleggene på den årlige asfaltforskerkonkurransen.

Hovedside: www.nvfnorden.org

 

Asfaltskolan

Helse miljö och sakerhet

Hovedside: www.asfaltskolan.se/HalsaSakerhetochMiljo