Sentrale begreper

I det følgende presenteres de mest vanlige uttrykk og begrep som anvendes i forbindelse med gjenvinning generelt og asfaltgjenvinning spesielt. Oversikten kan bidra til økt forståelse av gjenbruk av asfalt. Noen av begrepene kan utfylle hverandre mer eller mindre; de er likevel inkludert da de benyttes noe om hverandre i bransjen. Oversikten er ikke ment å være komplett.

Asfaltgranulat

Tilslag fremstilt ved bearbeiding (knusing eller fresing) av returasfalt eller restasfalt.

Bundet materiale

I denne sammenheng; Asfaltgranulat, fra fresemasse eller knusing av asfaltflak, tilsatt bindemiddel. Produksjonen kan finnes sted på fabrikk, på veg og kaldt eller varmt. Betegnelsen ‘bundet materiale’ anvendes også for nyprodusert asfaltmasser.

Deponi 

Et avgrenset, godkjent område for deponering av avfall.

Deponering

Endelig anbringelse av avfall.

Fresemasse

Asfaltgranulat som resultat av bortfresing av asfalt fra eksisterende vei, plass eller flyplass. Fraksjonen bestemmes av bl.a. tannavstand på fresetrommel, fremdrift av fresen, fresedybde og til dels asfaltlagets sammensetning. Inneholder normalt helt rene masser.

Gjenbruksasfalt (Gja)

Betegnelse på bærelag eller dekke der bruken av gamle asfaltmasser skjer på en slik måte eller i et slikt omfang at det ikke lenger er relevant å nytte spesifikasjonene for de andre normerte massetypene. Produksjon av gjenbruksasfalt inkluderer tilsetning av nytt bituminøst bindemiddel. Betegnelsen gjenbruksasfalt forutsetter at nytt bindemiddel tilsettes den gamle asfaltmassen. Den bearbeidede massen kan være kald eller varm. Gja er en normert massetype.

Gjenvinning

Nyttiggjøring av avfall og andre restprodukter. Gjenvinning kan inndeles i ombruk, materialgjenvinning og eller energiutnyttelse. Et synonym til ‘gjenvinning’ er ‘gjenbruk’

Inert avfall

Avfall som ikke er kjemisk reaktivt.

Knust asfalt (Ak)

Sortering produsert ved granulering eller knusning av fresemasser eller oppgravde asfaltflak. Ak er en normert massetype.

Lastfordelingskoeffisient

Tallmessig uttrykk for et overbygningsmateriales evne til å fordele            trafikkbelastningene. I Norge er referanse-materialet forsterkningslagsgrus som er gitt lastfordelingskoeffisient = 1,0.

Mellomlager

Godkjent sted for midlertidig lagring av returasfalt.

Mellomlagring

Lagring av returasfalt i kortere perioder i påvente av gjenvinning eller deponering.

Normerte massetyper

Asfaltmasser produsert i henhold til beskrivelser som angitt i Håndbok 018 Vegbygging, Statens vegvesen. Ref. 2

PAH

Polysykliske Aromatiske Hydrokarboiner (PAH) er en stor gruppe organiske forbindelser hvorav flere er kategorisert som kreftfremkallende. Steinkulltjære som tidligere (før 1970) noen ganger ble benyttet som bindemiddel i asfalt inneholder høye PAH-konsentrasjoner.

Grenseverdier for PAH settes til samlet konsentrasjon av 16 bestemte PAHer (PAH16) samt til noen spesielt kreftfremkallende enkelt-PAHer.

Resirkulering

Tilbakeføring av materiale i en industriell prosess, evt. etter at materialet er bearbeidet.

Returasfalt

Brukes som et samlebegrep om all asfalt som graves, freses eller fjernes på annen måte fra sin opprinnelige funksjon fra veier, gater, flyplasser, parkeringsplasser osv. Returasfalt forekommer alt vesentlig i to former, som flakmasse eller fresemasse. Vrakmasse, spillmasse og eventuell overskuddsmasse fra produksjon og legging av asfalt, er også returasfalt.

Ubundet materiale

I denne sammenheng: knust eller frest asfalt uten tilsetting av nytt bindemiddel brukt i en veikonstruksjon. Noen ganger anvendes formuleringen ’ubundet form’ eller ’ubundet masse’.