Ny utgave av "Veileder i gjenbruk av asfalt" oktober 2016

Forord

Denne veiledningen er utarbeidet av ’Kontrollordningen For Asfaltgjenvinning’ (KFA).

Veiteknisk Institutt har stått for utformingen.

Veiledningen er ment å være et hjelpemiddel for alle som er involvert i gjenbruk av asfalt på en eller annen måte; mottakere av returasfalt, stat, fylkeskommune og kommune, rådgivere, produsenter, entreprenører og andre brukere av asfaltgranulat. 

Asfalt kan gjenvinnes 100 % og bruk av returasfalt sparer ikke-fornybare ressurser, sparer energi og gir lavere utslipp av klimagasser. Riktig bruk av returasfalt fremmer en bærekraftig utvikling av samfunnet. Veiledningen er ment som en rettledning i riktig og god bruk av returasfalt.

I hovedsak er materialkravene presentert i denne veilederen hentet fra Statens vegvesens håndbok N200 ‘Vegbygging’ utgave 2014. 

Kommentarer og merknader til denne veilederen kan sendes til post@asfaltgjenvinning.no

14.11.2016

Veilederen kan du laste ned som PDF her.